آببندی مخزن آبفا شرق

آب بندی و عایق کاری داخلی مخزن آب شرب آبفا شرق

آب بندی و عایق کاری داخلی مخزن آب شرب آبفا شرق در کمتر از 2 ماه

کارفرماآقای مهندس موسوی
تاریخ شروع22 مرداد 1402
مدت انجام کار45 روز
تلفن تماس جهت مشاوره : ۰۹۱۲۰۷۵۵۴۰۶