آببندی چاله آسانسور ساختمان خ کامران

آببندی فشار منفی چاهک آسانسور ساختمان خیابان کامران

کارفرماآقای مهندس علی آبادی
تاریخ شروع22 مهر 1402
مدت زمان اجرا8 روز
تلفن تماس جهت مشاوره : ۰۹۱۲۰۷۵۵۴۰۶