آببندی فشار منفی مترو ایستگاه برج میلاد

آببندی فشار منفی دیواره سکوی مسافر بری مترو ایستگاه برج میلاد

آببندی و عایق کاری فشار منفی دیواره سکوی مسافربری مترو ایستگاه برج میلاد

کارفرماآقای مهندس بیات
تاریخ شروع4 شهریور 1401
مدت انجام کار69 روز
تلفن تماس جهت مشاوره : ۰۹۱۲۰۷۵۵۴۰۶