آببندی چاله آسانسور دانشگاه آزاد تهران مرکز

چاله آسانسور دانشگاه آزاد

آببندی و عایق کار چاله آسانسور (چاهک آسانسور) دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد تهران مرکز در کمتر از 10 روز

کارفرماآقای دکتر مهدیزاده
تاریخ شروع16 تیر 1400
مدت انجام کار9 روز
تلفن تماس جهت مشاوره : ۰۹۱۲۰۷۵۵۴۰۶